Tájékoztatás a NSR-ben történő sportszervezeti regisztrációval összefüggő feladatokról

Tisztelt Sportszervezeti Vezető!

A nemzeti sportinformációs rendszerről szóló 765/2021. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálybalépésével a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban: NSR) bevezetése új szakaszába lépett. A Korm. rendelet – a sportról szóló 2004. évi törvényben foglalt rendelkezésekkel összhangban – az NSR bevezetésével kapcsolatos határidők mellett az NSR adatszolgáltatásban érintett szervezetek feladatellátására vonatkozó részletszabályokat is megállapít, amelyre hivatkozással a sportszervezeti oldalon első feladatként felmerülő sportszervezeti regisztráció menetére vonatkozóan az alábbiakban adunk tájékoztatást.

Az NSR-be történő sportszervezeti regisztráció a hiánytalanul kitöltött és hitelesített regisztrációs adatlap és annak kötelező mellékleteinek (a továbbiakban együttesen: regisztrációs dokumentáció) elektronikus és postai úton való megküldésével kezdeményezhető a regisztrációt végző szövetségnél. A regisztrációs adatlap hitelesített példányának és kötelező mellékleteinek elektronikus (szkennelt) változatát (1) a regisztrációt végző szövetség kapcsolattartási e-mail címére, (2) az eredeti regisztrációs dokumentumokat a szervezet kapcsolattartási címére szükséges megküldeni.

A regisztrációs dokumentáció tartalma:

  1. Kitöltött és hitelesített regisztrációs adatlap
  2. Kötelező mellékletek (2 darab)
    1. A szervezet nyilvántartásban szereplő hatályos adatairól szóló 30 napnál nem régebbi igazolás vagy annak hiteles másolata.
    2. A regisztrációs adatlap papíralapon történő hitelesítése esetén a szervezet képviselőjének képviseleti jogosultságáról szóló, közjegyzői aláírás hitelesítéssel ellátott eredeti aláírási címpéldánya vagy annak hiteles másolata, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintája vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített banki aláírási karton.

Kérjük a mellékletben szereplő két adatlapot és a mellékleteit küldjék meg részünkre!

Fentiek alapján kérjük, hogy a sportszervezeti regisztráció végrehajtása érdekében a mellékelten megküldött – hiánytalanul kitöltött, a szervezet képviselőjének és első felhasználójának aláírásával ellátott – regisztrációs adatlapot és annak kötelező mellékleteit 2022.02.28-ig elektronikus úton az attila.keri@hunshooting.hu e-mail címre, az eredeti dokumentumokat a Magyar Sportlövők Szövetsége, 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. címre szíveskedjenek eljuttatni.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a sportszervezet egyidejűleg több sportszövetséggel is tagsági kapcsolatban áll, a regisztrációs dokumentációt csak ezen sportági szövetségek egyikének szükséges megküldenie. Az érintett sportszövetség a megküldött dokumentumok alapján gondoskodik a sportszervezet és első felhasználójának NSR-ben történő regisztrációjáról. A regisztrációt követően a sportszervezet további tagszervezeti kapcsolatainak kialakítására az NSR-en belül nyílik lehetőség.

Előbbiekre figyelemmel kérjük, hogy amennyiben szervezetük regisztrációs kérelme más sportági szövetség számára kerül benyújtásra, azt a fenti attila.keri@hunshooting.hu  e-mail címen szíveskedjenek jelezni és a regisztrációt követően az NSR-en belül kezdeményezzék a tagszervezeti kapcsolat kialakítását szövetségünk felé.

A regisztrációval összefüggő további információkat a mellékelten megküldött regisztrációs tájékoztató tartalmazza. A megküldött regisztrációs adatlap és tájékoztató az NSR használatára vonatkozó további információs és felhasználói segédletek mellett a Magyar Edzők Társasága honlapján (https://magyaredzo.hu/nsr) érhető el.

Az NSR regisztrációval összefüggő kérdésekben a SZÖVETSÉG kijelölt NSR kapcsolattartója az alábbi elérhetőségeken áll rendelkezésükre:
Kéri Attila
e-mail. attila.keri@hunshooting.hu
telefon. (+36-70) 663-7289

Az egyesületeknek „csak” egy Országos Szövetséghez kell a regisztrációs procedúrát végig vinni, a papírokat megküldeni, a további szakszövetségeknél, a regisztrációt követően, csak a felvételt kell kérni.